தமிழகத்தின் நீர்ப்பாசன ஆதாரம்

தமிழகத்தின் நீர்ப்பாசன ஆதாரம்

தமிழகத்தில் அதிகப் பரவலாக தஞ்சையில் மட்டும் 4.5 லட்சம் எக்டர் அளவிற்கு பாசனம் செய்யப்படுகிறது. மேலும் குறைந்த அளவாக உதகையில் 500 எக்டர் பரப்பளவுக்கு பாசனம் செய்யப்படுகிறது.

வ.எண்

ஆதாரம்

எண்ணிக்கை

1.

கால்வாய்
அரசு 2373
தனியார் 2

2.

அணைகள் 71

3.

கண்மாய்
பாசனப்பகுதி > 40 எக்டர் 7133
பாசனப்பகுதி <40 எக்டர் 32386

4.

கிணறு

அ.

குழாய் கிணறு மற்றும் இதர
அரசு 1181
தனியார் 286123
மொத்தம் 287304

ஆ.

திறந்தவெளி கிணறு 670
அரசு 1620721
தனியார் 1621391
மொத்தக் கிணறுகள் 1908695

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *